Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

KARIBOO! NV, met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Vlamingstraat 18 en ondernemingsnummer BE 0502.436.442, hierna genoemd “KARIBOO!”, biedt de mogelijkheid aan particulieren om pakketten via haar netwerk van afhaalpunten, hierna genoemd ‘SPOTS’,  te verzenden. KARIBOO! kan bereikt worden op het   e-mail adres info@kariboo.be.

De toegang tot en het gebruik van de website van KARIBOO! ‘www.kariboo.be’ impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, zoals ze bestaan op het moment van de toegang en het gebruik, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden. Geen enkele afwijking van deze Algemene Voorwaarden zal aanvaard worden zonder expliciet schriftelijk akkoord van KARIBOO!.

KARIBOO! kan, ten allen tijde, de huidige Algemene Voorwaarden aanpassen en bijwerken. Iedere aanpassing van deze Algemene Voorwaarden is van toepassing vanaf de publicatie op de website van KARIBOO! 

Het is aangeraden dat de Afzender de algemene voorwaarden op de website van KARIBOO! regelmatig raadpleegt.

 

Artikel 2: Definities:

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

  • Afzender: de fysieke of rechtspersoon die de Website raadpleegt en/of een contract aangaat met KARIBOO! voor het versturen van een Pakket. De Afzender moet minstens 18 jaar oud zijn.
  • Algemene Voorwaarden: de huidige algemene voorwaarden.
  • Bestemmeling: degene aan wie het Pakket dient te worden geleverd. 
  • Kariboo!-spot: locatie in België waar een Pakket kan worden afgeleverd voor verzending of waar de Bestemmeling het Pakket kan afhalen. De lijst van Kariboo!-SPOTS is beschikbaar op de Website.
  • Label: het door KARIBOO! aangegeven label met unieke barcode.
  • Pakket: het pakket waarvan KARIBOO! de levering voor rekening van de Afzender verzorgt.
  • Website: de website van KARIBOO! ‘www.kariboo.be’.

 

Artikel 3: Gebruik van de Website: 

Om te kunnen genieten van de diensten van KARIBOO!, dient de Afzender zich vooraf in te schrijven via de Website. Bij inschrijving op de Website, verbindt de Afzender zich ertoe juiste en volledige informatie te verschaffen.

KARIBOO! verbindt zich ertoe om alle nodige middelen in te zetten om de toegang en het gebruik van de Website zo goed mogelijk te beveiligen. KARIBOO! behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Website tijdelijk te onderbreken of op te schorten in geval van overmacht of van een gebeurtenis buiten de controle van KARIBOO! en onder voorbehoud van eventuele defecten en onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn voor de goede werking van de Website. Deze interventies kunnen worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving van de Afzender en zonder dat de Afzender aanspraak kan maken op enige vergoeding.

KARIBOO! zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de Afzender geen toegang krijgt tot de Website en/of deze niet kan gebruiken.

 

Artikel 4: Hoe een Pakket te versturen?

De Afzender die een Pakket wenst te versturen, vult zijn gegevens in op de Website. Daarna moet hij de verzendgegevens invoeren (gewicht en afmetingen van het Pakket, gegevens van de Bestemmeling, gekozen Kariboo!-spot, …). 

De Website toont op basis van de ingevoerde gegevens de prijs voor de levering van het Pakket. De Afzender heeft de keuze om de verzending te annuleren of te bevestigen. 

Indien de Afzender de verzending bevestigt, moet hij het betaalmiddel kiezen. Eens de Afzender de verzending heeft bevestigd en betaald, krijgt hij een notificatie per e-mail, samen met een Label. Deze e-mail vormt de aanvaarding van de opdracht door KARIBOO!. Het Label is geldig voor een periode van 45 dagen.

De Klant moet het Label afdrukken en stevig bevestigen op de langste zijde van het Pakket. Het Label moet altijd zichtbaar en leesbaar zijn.

Om het Pakket te verzenden moet de Afzender het Pakket in een Kariboo!-spot afgeven.

 

Artikel 5: Herroepingsrecht

Indien de Afzender een consument is, heeft hij het recht om binnen een termijn van 14 (veertien) dagen zonder opgave van redenen onderhavige overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 (veertien) dagen na de dag waarop de Afzender de overeenkomst afsloot.

Om het herroepingsrecht te kunnen uitoefenen dient de Afzender KARIBOO! zijn beslissing tot herroeping van onderhavige overeenkomst kenbaar te maken door middel van een ondubbelzinnige formulering (bijvoorbeeld, bij post verstuurde brief, telefax of e-mail). De Afzender kan via de Website www.kariboo.be eveneens het modelformulier voor herroeping invullen en dat, of iedere andere ondubbelzinnige verklaring, via voornoemde site overmaken. De Afzender ontvangt een bericht van ontvangst van de herroeping op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld, via e-mail).

De Afzender kan het herroepingsrecht niet meer uitoefenen zodra hij het pakket heeft afgegeven in de door hem gekozen SPOT 

Indien de Afzender de overeenkomst herroept, ontvangt deze alle betalingen van KARIBOO! terug die hij of zij tot op dat ogenblik heeft gedaan. Dit gebeurt onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 (veertien) dagen nadat KARIBOO! op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Afzender om de overeenkomst te herroepen. KARIBOO! betaalt de Afzender terug op de door de Afzender medegedeelde bankrekeningnummer. 

 

Artikel 6: Voorwaarden voor het aannemen van een Pakket 

De Pakketten mogen niet zwaarder zijn dan 20 kg en de omtrek mag de volgende afmetingen niet overschrijden: 50cmx50cmx50cm.

De Afzender verbindt zich ertoe om het Pakket adequaat te verpakken, zodanig dat de inhoud niet kan verschuiven in de verpakking. Het pakket moet zodanig verpakt zijn dat men het vanop een hoogte van 1m mag laten vallen zonder dat het beschadigd wordt. De verpakking moet volledig dicht zijn zodat de toegang tot de inhoud hiervan niet mogelijk is zonder sporen achter te laten. Het Pakket mag bovendien geen gevaar opleveren voor het transport, de opslag, het personeel, andere vervoerde goederen, het voertuig en derden. 

De volgende goederen zijn uitgesloten van verzending (niet-limitatieve lijst): 

  • alle Pakketten die onder de nationale en internationale reglementering betreffende gevaarlijke producten vallen zoals, op niet-exhaustieve wijze, wapens, munitie, gas, ontplofbare, ontvlambare, radioactieve, giftige en bijtende stoffen evenals alle voorwerpen die door hun aard of hun conditionering een gevaar kunnen vormen voor de menselijke omgeving of schade kunnen aanrichten aan de andere pakketten die worden vervoerd;
  • vloeistoffen, breekbare goederen, voeding, juwelen, edelstenen, waardepapieren, kostbare metalen, munten, deviezen, bankbiljetten, betalingseffecten, vervalsingen, levende of dode dieren, drugs en verdovende middelen;
  • Pakketten waarvan de inhoud of het vervoer in strijd is met de wet;

KARIBOO! heeft het recht Pakketten zonder aankondiging te openen en te inspecteren. KARIBOO! behoudt zich het recht voor om Pakketten te weigeren zonder mogelijkheid van verhaal of schadevergoeding voor de Afzender, indien zij van mening is dat het Pakket niet voldoet aan de bepalingen van dit artikel.

Alle schade voor KARIBOO! voortvloeiend uit het niet naleven door de Afzender van zijn verplichtingen zal integraal worden verhaald op de Afzender.
 

Artikel 7: Leveringstermijn:

KARIBOO! zal alles in het werk stellen om het Pakket binnen de leveringstermijnen vermeld op de Website te leveren. KARIBOO! gaat echter geen enkele resultaatsverbintenis aan met betrekking tot de leveringstermijnen van het Pakket.

De eventuele vertragingen van levering kunnen in geen geval aanleiding geven tot de toekenning van schadevergoedingen ten laste van KARIBOO!, noch een reden zijn voor de opzegging of ontbinding van de overeenkomst.
 

Artikel 8a: Levering in een afhaalpunt (Kariboo!-spot):

Het Pakket wordt afgeleverd door KARIBOO! (of haar aangestelde) aan de Kariboo!-spot dat door de Afzender is opgegeven. Kariboo! behoudt zicht het recht voor om het pakket naar een andere dan het door de Afzender opgegeven afhaalpunt te sturen ingeval van tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van het afhaalpunt (wegens vakantie, sluiting, overmacht,…). De Afzender zal hier tijdig van verwittigd worden.

De Bestemmeling wordt via [e-mail] verwittigd van de beschikbaarheid van het Pakket in de Kariboo!-spot. Het Pakket kan worden afgegeven aan de Bestemmeling na voorlegging van een identiteitsbewijs en de notificatie per e-mail.

Het Pakketten blijft gedurende 14 dagen ter beschikking van de Bestemmeling in de Kariboo!-spot.
 

Artikel 8b: Levering op een thuisadres:

Het Pakket wordt afgeleverd door KARIBOO! (of haar aangestelde) op het thuisadres dat door de Afzender is opgegeven. Indien het leveradres beschikt over een onthaal of receptie, dan mag de levering bij dit onthaal of receptie gebeuren. Indien de Bestemmeling niet wordt aangetroffen op het vermelde thuisadres kan de chauffeur het pakket bij de buren kunnen leveren. De chauffeur laat hiertoe een kennisgeving achter op het adres van de Bestemmeling.
 

Artikel 9: Niet-afgehaalde Pakketten in een afhaalpunt

De Pakketten die 14 dagen na de levering in het Kariboo! Punt niet werden afgehaald, worden teruggestuurd naar het depot van KARIBOO!. De Afzender wordt hiervan via [e-mail] verwittigd.

De Afzender verbindt er zich toe om binnen een termijn van [30] dagen volgend op de terugzending naar het depot van KARIBOO!, contact op te nemen met de Kariboo!-desk via info@kariboo.be om een regeling uit te werken. Bij gebreke daaraan kan KARIBOO! het Pakket vrijgeven of vernietigen, zonder dat daarbij enige aansprakelijkheid jegens de Afzender of enige persoon ontstaat.
 

Artikel 10: Klachten

Kariboo! neemt klachten van klanten ernstig. Daarom hebben we een contactformulier aangemaakt op onze website om deze te behandelen. De Afzender kan hier terecht als zijn probleem niet werd opgelost door bvb gebruik te maken van de lijst met veelgestelde vragen op onze Website.

Elke klacht voor zichtbare gebreken aan het Pakket moet onmiddellijk op het tijdstip van de levering worden gemeld. 

Alle klachten over onzichtbare beschadigingen of afwijkingen van Pakketten moeten door de Afzender uiterlijk binnen de 7 dagen na aflevering van het Pakket aan de Bestemmeling per aangetekend en gewoon schrijven te worden gemeld aan KARIBOO!. Na deze termijn kan geen enkele klacht nog worden aanvaard en moet worden aangenomen dat de Pakketten in perfecte staat werden geleverd. 

De termijn voor een door KARIBOO! te behandelen en af te sluiten klacht is 3 maanden vanaf de registratie van de klacht.

Indien er, na onderzoek door Kariboo!, een schadevergoeding wordt toegekend zal deze rechtstreeks betaald worden aan de Afzender.

Indien de Afzender ontevreden is over de afhandeling van zijn klacht door KARIBOO! kan hij de zaak aankaarten bij de Ombudsdienst voor de postsector: Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 Brussels, telephone: 02 221 02 20, e-mail: info@omps.be.
 

Artikel 11: Aansprakelijkheid van KARIBOO!

De aansprakelijkheid van KARIBOO! in geval van verlies of beschadiging van een Pakket is beperkt tot de vergoeding van de directe schade en is in elk geval geregeld conform het CMR verdrag van 19 mei 1956, met een maximum van 8,33 SDR (Speciale Trekkingsrechten) per kilogram. Elke aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. 

Indien de Afzender grotere bescherming verlangt, kan KARIBOO! tegen een meerkost een bijkomende garantie verlenen die de werkelijke waarde van het Pakket dekt, met een maximum waarde van €500 inclusief BTW, zoals aangegeven op de website van KARIBOO!. De Afzender dient de werkelijke waarde van het Pakket aantonen door het voorleggen van bewijzen, bvb een faktuur.

KARIBOO! is niet verantwoordelijk voor:

- Gevolgschade (financieel en immaterieel)

- Verlies of schade aan Pakketten die, op basis van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitgesloten van verzending. KARIBOO! heeft geenszins de verplichting de inhoud van de Pakketten te onderzoeken.

- Verlies en schade veroorzaakt door een daad of nalatigheid van de Afzender, de Bestemmeling of hun aangestelden en vertegenwoordigers.

- Schade aan retourzendingen door de verzender aan de oorspronkelijke verkoper of verdeler van de desbetreffende goederen of producten.

KARIBOO! kan niet aansprakelijk worden gesteld indien derden gebruik maken van haar naam of diensten om achter gevoelige persoonlijke of zakelijke informatie te komen. Hoewel KARIBOO! niet verantwoordelijk is voor deze daden, werken we wel actief tegen deze praktijken.
 

Artikel 12: Intellectuele Eigendom

De Website en de gehele inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten en door alle andere intellectuele eigendomsrechten, voor de hele wereld. 
 

Artikel 13: Verwerking van persoonsgegevens

Door een account op de Website aan te maken en door de diensten van KARIBOO! te gebruiken, aanvaardt de Afzender dat KARIBOO! zijn persoonsgegevens (waaronder onder andere, zonder dat deze opsomming beperkend is, zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres…) verwerkt conform de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

In het geval dat de Afzender KARIBOO! informatie verschaft inzake derden, garandeert de Afzender dat hij hiervoor de toestemming van de derde heeft ontvangen voor deze verspreiding en dat de derde op de hoogte is van en instemt met elk gebruik door KARIBOO! van deze gegevens.

KARIBOO! zal de persoonsgegevens van de Afzender enkel gebruiken in het kader van de behandeling van de opdrachten en eventuele terugzending van Pakketten evenals voor eventuele marketing en de naleving door KARIBOO! van zijn wettelijke verplichtingen. Zij mogen in elk geval medeegedeeld worden aan vennootschappen op wie KARIBOO! beroep doet voor de uitvoering van haar verplichtingen onder deze overeenkomst. .

De Afzender beschikt over een recht tot toegang, verzet, correctie en verwijdering van zijn persoonsgegevens. De Afzender heeft bovendien het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor commerciële of direct marketing doeleinden. De Afzender mag dit recht uitoefenen door een schrijven te richten aan volgend adres [Vlamingstraat 18 te 8560 Wevelgem] of via volgend e-mailadres; [info@kariboo.be]. 
 

Artikel 14: Overmacht: 

KARIBOO! kan niet worden aansprakelijk gesteld in geval van gedeeltelijke of volledige niet-uitvoering van zijn verplichtingen indien deze te wijten zijn aan overmacht of elke andere oorzaak buiten zijn wil, waaronder, maar niet beperkt tot, stormen, overstromingen, oorlog, staking, ….
 

Artikel 15: Andere bepalingen: 

De niet-toepasbaarheid van een bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen. De partijen zullen onmiddellijk het nodige doen om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk aansluit aan de initiële bedoeling van partijen.
 

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken: 

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan het Belgisch recht. Op de logistieke diensten is het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg van 19 mei 1956 (CMR) eveneens van toepassing. In geval van geschil zijn de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd.